Placówki

logowanie

Korzyści i info dotyczące prawa

CO ZYSKUJESZ? 

 • Program daje możliwość spojrzenia na używanie narkotyków i alkoholu z innej perspektywy
 • Będziesz mógł sam ocenić czy używasz problemowo
 • Sąd, policja, szkoła, pracodawca może przyjąć korzystniejsze dla Ciebie rozstrzygnięcia (np.  możliwość umorzenia postępowania karnego, łagodniejsze działania dyscyplinarne czy mniejsze sankcje w szkole lub w pracy).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 j.t.)

 • Posiadanie narkotyków jest nielegalne i podlega karze – grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności (art. 62 ustawy)
 • Możliwość warunkowego umorzenia postępowania przez prokuratora w przypadku udziału osoby używającej narkotyków lub uzależnionej w programie leczniczym, rehabilitacyjnym lub profilaktycznym (art. 72 ustawy)
 • Możliwość umorzenia postępowania dotyczącego posiadania narkotyków w przypadku wystąpienia wszystkich trzech okoliczności jednocześnie: posiadania nieznacznej ilości narkotyku, przeznaczenia go na własny użytek oraz niecelowości orzeczenia kary ze względu na niski stopień społecznej szkodliwości i okoliczności popełnienia czynu karalnego) (art. 62a ustawy).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228)  

Sąd rodzinny po stwierdzeniu demoralizacji lub popełnienia przez nieletniego (13-18 lat) czynu karalnego może zobowiązać: 

 • nieletniego do określonego postępowania (art. 6 pkt. 2 upn):
  • uczestnictwa w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym
  • do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach
  • do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia
 • rodziców lub opiekuna do nawiązania i utrzymywania bliskiej współpracy ze szkołą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, lekarzem lub zakładem leczniczym (art. 7 § 1 pkt.1 upn).