Placówki

logowanie zarejestruj się

O programie

Skontaktuj się z realizatorem - wybierz województwo. Poinformuj o programie - przekaż ulotkę promocyjną.
Przekaż ulotkę dla młodzieży: "Przyłapano Cię?".

STANDARDY REALIZACJI PROGRAMU

Fred Goes Net jest programem profilaktyki selektywnej, wczesnej interwencji w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby w wieku 13-19 lat. 

Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. www.programyrekomendowane.pl

Grupą docelową są młode osoby eksperymentujące lub używające szkodliwie legalnych czy nielegalnych substancji odurzających - osoby nieuzależnione. W razie potrzeby odbiorcami programu mogą być osoby nawet do 24 r.ż.

Program Fred Goes Net

 • Zakłada, że użycie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem motywującym do zmiany
 • Składa się z rozmowy indywidualnej oraz 8-godzinnego cyklu zajęć grupowych
 • Forma programu ma być atrakcyjna i akceptowalna przez grupę docelową
 • Działaniami NIE OBEJMUJEMY CAŁYCH GRUP FORMALNYCH (jak np. klasy szkolne)
 • Grupy formują się w wyniku rekrutacji poszczególnych osób
 • Realizator posługuje się metodą Dialogu Motywującego (więcej...)

​CELE programu:

 • Zachęcenie użytkownika do zastanowienia się nad kwestią używania substancji
 • Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania i ryzyka
 • Umożliwienie spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu z innej niż jego dotychczasowa perspektywy
 • Skonfrontowanie uczestnika programu z ograniczeniami wynikającymi z używania przez niego substancji psychoaktywnych  i ich wpływem na jego zachowanie
 • Wzbudzenie motywacji do zmiany postaw i zachowania
 • Umożliwienie podejmowania przemyślanych decyzji w oparciu o adekwatną samoocenę
 • Zachęcenie użytkownika do oceny ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych
 • Informowanie na temat możliwych form pomocy

​Opis programu 

O programie

Rozmowa wstępna 

Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna, która spełnia następujące cele:

 • przekazanie informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad,
 • stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby,
 • zmotywowanie młodego człowieka do uczestniczenia w programie.

Jeżeli rozmowa indywidualna  daje podstawy do stwierdzenia, że program Fred goes nie odpowiada potrzebom danej osoby np. jest ona uzależniona lub nie zgadza się żeby w nim uczestniczyć, to rekomenduje się jej udział w innym programie.

Zajęcia grupowe (warsztaty)  

Są realizowane w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających następujące zagadnienia:

 • konsekwencje i zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz poruszane są aspekty prawne,
 • wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania,
 • indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące,
 • rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych,
 • sposoby ograniczenia używania lub osiągnięcia abstynencji, motywowanie do zmiany
 • informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy
 • ewaluacja zajęć

Fred Goes Net jest programem profilaktyki selektywnej, wczesnej interwencji w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. 

Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

Profilaktyka selektywna:

To działania kierowane do grup zwiększonego ryzyka (osób narażonych na działanie poważnych czynników ryzyka), tj.: dzieci osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, dzieci przysposobione, uczniowie z problemami szkolnymi, miłośnicy „szalonych” imprez itp. Główne działania polegają na dostarczaniu informacji i uczeniu najważniejszych umiejętności życiowych, uwzględniając specyfikę problemów jednostki lub grupy. Dla dzieci i młodzieży znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka organizowane są indywidualne lub grupowe działania profilaktyczne (np. terapia pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, socjoterapia).

Podsumowując, profilaktyka selektywna, to:

 • Zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez  jednostkę zachowań ryzykownych
 • Ograniczanie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego
 • Kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków, promocja postaw prozdrowotnych
 • Dostarczanie informacji i uczenie najważniejszych umiejętności życiowych, uwzględniając specyfikę problemów jednostki lub grupy

Wczesna interwencja: 

Zmiana ważnych dla zdrowia zachowań jest rozumiana jako proces, który ma różnorodne stadia. Za fundamentalną koncepcję dla tworzenia wczesnej interwencji w profilaktyce uzależnień uważa się dzisiaj transteoretyczny model zmiany zachowań (TTM), który został rozwinięty przez grupę badaczy skupionych wokół Prochaski i DiClemente.

Wczesna interwencja w ramach modelu stadialnego oferuje tym samym wielość strategii, które wspierają młodzież, odwołują się do jej aktualnych motywacji i uczą umiejętności oceny ryzyka wynikającego z zażywania. Wczesna interwencja preferuje tym samym podejście obiecujące sukces w redukcji nadużywania substancji i uzależnienia się od nich.

Wczesna interwencja:

 • działanie wczesne, podjęte w jak najszybszym terminie po ujawnieniu się dysfunkcjonalnego zachowania, aby nie dopuścić do jego eskalacji  i w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyczne
 • uczy dostrzegania ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób podchodzą do używania substancji psychoaktywnych
 • rozpoczyna się już w stadium braku motywacji i wspiera motywację do zmiany zachowania
 • oferuje konieczne uzupełnienie dotychczasowego systemu pomocy
 • nie jest terapią
 • ułatwia kierowanie osoby do innych programów pomocowych lub terapeutycznych

Wczesna interwencja Programu FreD Goes Net ma potwierdzoną naukowo skuteczność.

Korzyści

 1. Skierowanie młodego człowieka do Programu może pomóc mu w rozwiązaniu problemu
 2. Udział młodego człowieka w Programie może wpłynąć na zmianę jego postawy
 3. Rozmowa wstępna może określić czy osoba wymaga specjalistycznej pomocy
 4. Kluczowi partnerzy - szkoły, policja oraz sąd
 5. Realizacja Programu Rekomendowanego

więcej

Zasady

 • Realizatorzy programu muszą ukończyć szkolenie obejmujące m.in. podstawy dialogu motywującego oraz  ćwiczenie umiejętności realizacji programu
 • Szkolenia dla realizatorów są organizowane przez Krajowe Biuro, które wydaje stosowne zaświadczenie uprawniające do prowadzenia programu
 • Lista przeszkolonych realizatorów jest publikowana na stronie www.programfred.pl
 • Miejscem realizacji programu powinna być poradnia lub inna placówka niezależna od instytucji kierującej 

więcej