Placówki

logowanie

Korzyści

Korzyści wynikające z realizacji programu:  

 1. Skierowanie młodego człowieka do Programu może pomóc mu w rozwiązaniu problemu
 2. Udział młodego człowieka w Programie może wpłynąć na zmianę jego postawy
 3. Rozmowa wstępna może określić czy osoba wymaga specjalistycznej pomocy
 4. Współpraca międzyinstytucjonalna wpływa na skuteczność działań podejmowanych przez poszczególnych partnerów
 5. Podjęcie współpracy oznacza realizację Programu Rekomendowanego

 

Zasady

Realizatorzy i miejsce realizacji:  

 • Realizatorzy programu muszą ukończyć szkolenie obejmujące m.in. podstawy dialogu motywującego oraz  ćwiczenie umiejętności realizacji programu
 • Szkolenia dla realizatorów są organizowane przez Krajowe Biuro, które wydaje stosowne zaświadczenie uprawniające do prowadzenia programu
 • Lista przeszkolonych realizatorów znajduje się na stronie www.programfred.pl
 • Miejscem realizacji programu powinna być poradnia lub inna placówka niezależna od instytucji kierującej

Zasady implementacji projektu – podstawy prawne  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

 • Posiadanie narkotyków jest nielegalne i podlega karze – grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności
 • Możliwość zawieszenia postępowania przez prokuratora w przypadku udziału osoby używającej narkotyków lub uzależnionej w programie leczniczym, rehabilitacyjnym lub profilaktycznym
 • Możliwość umorzenia postępowania dotyczącego posiadania narkotyków w przypadku wystąpienia wszystkich trzech okoliczności jednocześnie: nieznaczna ilość posiadanego narkotyku, przeznaczenie go na własny użytek oraz niecelowość orzeczenia kary (niski stopień społecznej szkodliwości, okoliczności)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  

Sąd rodzinny po stwierdzeniu demoralizacji lub popełnienia przez nieletniego (13-18 lat) czynu karalnego może zobowiązać:

 • nieletniego do określonego postępowania:
  • uczestnictwa w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,
  • do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach
  • do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia
 • rodziców do nawiązania i utrzymywania bliskiej współpracy ze szkołą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, lekarzem lub zakładem leczniczym

Inne regulacje – szkoła 

 • Używanie przez uczniów środków odurzających jest traktowane jako sygnał demoralizacji
 • Prawna wykładnia do podjęcia przez szkolę interwencji:
  • „Procedury postępowania nauczycieli i współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością“
 • Prawny obowiązek dla szkoły:
  • Poinformowanie rodziców o używaniu narkotyków przez ucznia,
  • Rekomendowane - uzgodnienie między szkołą, uczniem i rodzicami kontraktu dotyczącego rozwiązania problemu używania substancji oraz jego monitorowanie
  • Zawiadomienie sądu rodzinnego lub policji w przypadku:
   • utrzymywania się niepożądanego zachowania,
   • trudności we współpracy z rodziną ucznia
   • posiadania przez ucznia narkotyków (popełnienie czynu karalnego)