Placówki

logowanie

O programie

STANDARDY REALIZACJI PROGRAMU

Grupa docelowa – młode osoby eksperymentujące lub używające szkodliwie legalnych czy nielegalnych substancji odurzających - osoby nieuzależnione w wieku 13-19 lat. 

Realizatorzy i miejsce realizacji:

 • Realizatorzy programu muszą ukończyć szkolenie obejmujące m.in. podstawy dialogu motywującego oraz  ćwiczenie umiejętności realizacji programu
 • Szkolenia dla realizatorów są organizowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które wydaje stosowne zaświadczenie uprawniające do prowadzenia programu
 • Lista przeszkolonych realizatorów znajduje się na stronie www.programfred.pl
 • Miejscem realizacji programu powinna być poradnia lub inna placówka niezależna od instytucji kierującej

Program Fred Goes Net

 • Zakłada, że użycie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem motywującym do zmiany
 • Składa się z rozmowy indywidualnej oraz 8-godzinnego cyklu zajęć grupowych
 • Forma programu ma być atrakcyjna i akceptowalna przez grupę docelową
 • Działaniami NIE OBEJMUJEMY CAŁYCH GRUP FORMALNYCH (jak np. klasy szkolne)
 • Grupy formują się w wyniku rekrutacji poszczególnych osób
 • W razie potrzeby do programu mogą zostać włączone osoby nawet do 24 r.ż.

​CELE programu:

 • Zachęcenie użytkownika do zastanowienia się nad kwestią używania substancji
 • Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania i ryzyka
 • Umożliwienie spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu z innej niż jego dotychczasowa perspektywy
 • Skonfrontowanie uczestnika programu z ograniczeniami wynikającymi z używania przez niego substancji psychoaktywnych  i ich wpływem na jego zachowanie
 • Wzbudzenie motywacji do zmiany postaw i zachowania
 • Umożliwienie podejmowania przemyślanych decyzji w oparciu o adekwatną samoocenę
 • Zachęcenie użytkownika do oceny ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych
 • Informowanie na temat możliwych form pomocy

Fred Goes Net jest programem profilaktyki selektywnej, wczesnej interwencji w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. 

Program jest rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom www.programyrekomendowane.pl

Profilaktyka selektywna

To działania kierowane do grup zwiększonego ryzyka (osób narażonych na działanie poważnych czynników ryzyka), tj.: dzieci osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, dzieci przysposobione, uczniowie z problemami szkolnymi, miłośnicy „szalonych” imprez itp. Główne działania polegają na dostarczaniu informacji i uczeniu najważniejszych umiejętności życiowych, uwzględniając specyfikę problemów jednostki lub grupy. Dla dzieci i młodzieży znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka organizowane są indywidualne lub grupowe działania profilaktyczne (np. terapia pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, socjoterapia).

Podsumowując, profilaktyka selektywna, to:

 • Zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez  jednostkę zachowań ryzykownych
 • Ograniczanie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego
 • Kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków, promocja postaw prozdrowotnych
 • Dostarczanie informacji i uczenie najważniejszych umiejętności życiowych, uwzględniając specyfikę problemów jednostki lub grupy

Wczesna interwencja

Zmiana ważnych dla zdrowia zachowań jest rozumiana jako proces, który ma różnorodne stadia. Za fundamentalną koncepcję dla tworzenia wczesnej interwencji w profilaktyce uzależnień uważa się dzisiaj transteoretyczny model zmiany zachowań (TTM), który został rozwinięty przez grupę badaczy skupionych wokół Prochaski i DiClemente.

Wczesna interwencja w ramach modelu stadialnego oferuje tym samym wielość strategii, które wspierają młodzież, odwołują się do jej aktualnych motywacji i uczą umiejętności oceny ryzyka wynikającego z zażywania. Wczesna interwencja preferuje tym samym podejście obiecujące sukces w redukcji nadużywania substancji i uzależnienia się od nich.

Wczesna interwencja

 • działanie wczesne, podjęte w jak najszybszym terminie po ujawnieniu się dysfunkcjonalnego zachowania, aby nie dopuścić do jego eskalacji  i w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyczne
 • uczy dostrzegania ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób podchodzą do używania substancji psychoaktywnych
 • rozpoczyna się już w stadium braku motywacji i wspiera motywację do zmiany zachowania
 • oferuje konieczne uzupełnienie dotychczasowego systemu pomocy
 • nie jest terapią
 • ułatwia kierowanie osoby do innych programów pomocowych lub terapeutycznych

Wczesna interwencja Programu FreD Goes Net ma potwierdzoną naukowo skuteczność.

Opis programu 

O programie

Rozmowa wstępna 

Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna, która spełnia następujące cele:

 • przekazanie potencjalnemu uczestnikowi informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad,
 • stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby,
 • zmotywowanie młodego człowieka do uczestniczenia w programie.

Jeżeli rozmowa indywidualna  daje podstawy do stwierdzenia, że program Fred goes nie odpowiada potrzebom danej osoby np. jest ona uzależniona lub nie zgadza się żeby w nim uczestniczyć, to rekomenduje się jej udział w innym programie.

Zajęcia grupowe (warsztaty)  

Są realizowane w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających następujące zagadnienia:

 • konsekwencje i zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz poruszane są aspekty prawne,
 • wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania,
 • indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące,
 • rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych,
 • sposoby ograniczenia używania lub osiągnięcia abstynencji, motywowanie do zmiany
 • informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy
 • ewaluacja zajęć

MULTIMEDIA

Przyłapano Cię?

Trailer

Marihuana

Dopalacze

LINKI

www.candisprogram.pl - program dla osób uzależnionych od przetworów konopi
www.narkomania.org.pl - poradnia narkotykowa on-line
www.dopalaczeinfo.pl - rzetelne źródło informacji
www.uzaleznieniabehawioralne.pl - uzależnienia inne niż od narkotyków czy alkoholu (np. gry komputerowe, internet, zakupy, odżywianie, sex, hazard itp.)