Placówki

logowanie zarejestruj się

Korzyści

Korzyści związane z realizacją programu

 1. Skierowanie młodego człowieka do Programu może pomóc mu w rozwiązaniu problemu
 2. Udział młodego człowieka w Programie może wpłynąć na zmianę jego postawy
 3. Rozmowa wstępna może określić czy osoba wymaga specjalistycznej pomocy
 4. Profilaktyka uzależnień to zadanie dla całego społeczeństwa – współpraca międzyinstytucjonalna wpływa na skuteczność podejmowanych działań
 5. Budowanie odpowiednich struktur współpracy stanowi kluczowe działanie w ramach programu
 6. Kluczowi partnerzy - szkoły, policja oraz sąd
 7. Zadania partnerów - dotarcie do młodych użytkowników narkotyków, w szczególności tych z ryzykownymi wzorami używania, kierowanie do programu
 8. Realizacja Programu Rekomendowanego

Zasady

Realizatorzy i miejsce realizacji

 • Realizatorzy programu muszą ukończyć szkolenie obejmujące m.in. podstawy dialogu motywującego oraz  ćwiczenie umiejętności realizacji programu
 • Szkolenia dla realizatorów są organizowane przez Krajowe Biuro, które wydaje stosowne zaświadczenie uprawniające do prowadzenia programu
 • Lista przeszkolonych realizatorów jest publikowana na na stronie www.programfred.pl
 • Miejscem realizacji programu powinna być poradnia lub inna placówka niezależna od instytucji kierującej

Zasady implementacji projektu – podstawy prawne

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

 • Posiadanie narkotyków jest nielegalne i podlega karze – grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności
 • Możliwość zawieszenia postępowania przez prokuratora w przypadku udziału osoby używającej narkotyków lub uzależnionej w programie leczniczym, rehabilitacyjnym lub profilaktycznym
 • Możliwość umorzenia postępowania dotyczącego posiadania narkotyków w przypadku wystąpienia wszystkich trzech okoliczności jednocześnie: nieznaczna ilość posiadanego narkotyku, przeznaczenie go na własny użytek oraz niecelowość orzeczenia kary (niski stopień społecznej szkodliwości, okoliczności)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

Sąd rodzinny po stwierdzeniu demoralizacji lub popełnienia przez nieletniego (13-18 lat) czynu karalnego może zobowiązać:

 • nieletniego do określonego postępowania:
  • uczestnictwa w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,
  • do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach
  • do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia
 • rodziców do nawiązania i utrzymywania bliskiej współpracy ze szkołą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, lekarzem lub zakładem leczniczym

Inne regulacje – szkoła  

 • Używanie przez uczniów środków odurzających jest traktowane jako sygnał demoralizacji
 • Prawna wykładnia do podjęcia przez szkolę interwencji:
  • „Procedury postępowania nauczycieli i współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością“
 • Prawny obowiązek dla szkoły:
  • Poinformowanie rodziców o używaniu narkotyków przez ucznia,
  • Rekomendowane - uzgodnienie między szkołą, uczniem i rodzicami kontraktu dotyczącego rozwiązania problemu używania substancji oraz jego monitorowanie
  • Zawiadomienie sądu rodzinnego lub policji w przypadku:
   • utrzymywania się niepożądanego zachowania,
   • trudności we współpracy z rodziną ucznia
   • posiadania przez ucznia narkotyków (popełnienie czynu karalnego)