Placówki

logowanie

Otwarty konkurs: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Treść głoszenia

Zadania konkursowe:

 1. Ogólnopolska kampania społeczna dotycząca ryzyka używania nowych substancji psychoaktywnych oraz środków odurzających i substancji psychotropowych
 2. Konferencja na temat skutecznych podejść w leczeniu uzależnień od substancji psychoaktywnych
 3. Szkolenia uzupełniające dla uczestników szkoleń certyfikujących, w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, pracy socjalnej oraz pracy z osobami po przeżytej traumie psychicznej
 4. Szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat strategii rozwiązywania problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 5. Wojewódzkie konferencje na temat strategii rozwiązywania problemu uzależnień
 6. Ogólnopolska konferencja Narkotyki – Narkomania
 7. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z zakażeniami HIV, HCV, HBV oraz chorób przenoszonych droga płciową wśród osób stosujących substancje psychoaktywne
 8. Opracowanie podręcznika na temat prowadzenia leczenia substytucyjnego dla lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów zatrudnionych w placówkach prowadzących leczenie substytucyjne
 9. Opracowanie i upowszechnienie programu profilaktycznego dla młodzieży głuchej i słabosłyszącej
 10. Opracowanie i upowszechnienie programu wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w kontekście zagrożeń związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi i  środkami zastępczymi (tzw. dopalaczami) 
 11. Opracowanie materiałów edukacyjnych i podręcznika na temat standardów działań profilaktycznych i ograniczania ryzyka realizowanych w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych
 12. Opracowanie i upowszechnienie programu wczesnej interwencji adresowanego do okazjonalnych użytkowników środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych 
 13. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów  programów profilaktyki selektywnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji
 14. Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net
 15. Ewaluacja programu wczesnej interwencji FreD goes net
 16. Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków
 17. Utworzenie i prowadzenie Centrów Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód
 18. Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich
 19. Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 20. Opracowanie i upowszechnienie standardów dotyczących postępowania w przypadku udzielania pomocy osobom używającym NSP
 21. Analiza ilościowa składu narkotyków zabezpieczonych przez Policję oraz zebranie danych o cenach analizowanych narkotyków
 22. Badanie w populacji generalnej na temat rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, tytoniu i „dopalaczy”) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju
 23. Badanie z zastosowaniem metod jakościowych mające na celu pogłębioną analizę wyników lub zjawisk zidentyfikowanych w badaniach ilościowych ESPAD
 24. Międzynarodowa konferencja dla przedstawicieli gmin monitorujących problem narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym
 25. Konkurs badawczy dotyczący następujących tematów:
  25a Opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć tzw. dopalaczami
  25b Ocena efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków
 26. Projekt wsparcia dla Ukrainy poświęcony zagadnieniu profilaktyki na poziomie lokalnym
 27. Projekt wsparcia dla Kazachstanu poświęcony zagadnieniu profilaktyki na poziomie lokalnym
 28. Projekt wsparcia systemu przeciwdziałania narkomanii w Gruzji


Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w konkursie wynosi:
w 2018 roku - 11 512 600 zł (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy sześćset  złotych)
w 2019 roku  - 3 662 000 zł (trzy miliony sześć sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) 
w 2020 roku -  450 000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

Szczegóły:
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6831206

Treść głoszenia