Placówki

logowanie

Realizacja Programu FreD goes net w czasach zagrożenia zdrowia

Uprzejmie informujemy o podjętej, po konsultacji z Dyrektorem KPBN, decyzji dotyczącej realizacji Programu FreD goes net finansowanej ze środków będących w dyspozycji Krajowego Biura. W odpowiedzi na liczne zapytania oraz w związku z wyjątkową sytuacją zagrożenia zakażeniem wirusem COVID19, w celu zachowania ciągłości działań, zapewnieniu pomocy oczekującym oraz traktując sprawę w sposób szczególny w okresie obowiązujących obostrzeń, na wniosek Oferenta:

1. Akceptuje się przeniesienie części działań do realizacji w drugim półroczu.

2. Akceptuje się mniejszą niż zalecana liczebność grupy, jeżeli umożliwi to przeprowadzenie warsztatów na odpowiednio dużej przestrzeni, przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środki ostrożności i zapewnieniu możliwie najwyższych w danym czasie standardów realizacji programu.

3. Akceptuje się, w sytuacji, gdy w umowie wskazano dwóch realizatorów do pracy z jedną grupą, by zrealizowana została większa liczba grup niż wskazana w ofercie, o mniejszej liczebności, prowadzona przez jednego realizatora. Np.

Przed

Po

Gr 1

8 osób

2x realizator

Gr 1

4 osoby

1x realizator

Gr 2

4 osoby

1x realizator

Gr 2

8 osób

2x realizator

Gr 3

4 osoby

1x realizator

Gr 4

4 osoby

1x realizator

 

 

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów Krajowego Biura przypominamy, że:

4. Wszelkie propozycje zmian w umowach są możliwe, jednak należy składać je do akceptacji w formie wniosków o aneks, przy pomocy systemu Trimtab.

5. Zgłoszone zmiany w realizacji projektu będą rozpatrywane indywidualnie pod kątem: zapewnienia najwyższej jakości realizacji programu, umieszczenia  odpowiedniego uzasadnienia, szczegółowego opisu, uwzględnienia obowiązujących aktualnie obostrzeń, zgodności z wytycznymi związanymi z zachowaniem środków bezpieczeństwa oraz z komunikatami Dyrektora KBPN.

6. Zmiany w realizacji programu wprowadzone z uwagi na specjalną sytuację epidemii, powinny  być stosowane wyłącznie w okresie, który uniemożliwia realizację programu zgodnie z jego założeniami.   Zatem w momencie gdy tzw. pandemia ustąpi, jak tylko będzie to możliwe, należy wrócić do sposobu  realizacji programu, który jest zgodny z przyjętymi standardami.