Placówki

logowanie

Rekrutacja na szkolenie 05.2019 ZAKOŃCZONA

Treść ogłoszenia do pobrania

Treść ogłoszenia na oficjalnej stronie Biura

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie realizatorów uprawnionych do prowadzenia zajęć dla młodzieży używającej narkotyków, zgodnie z programem FreD
 • Wzmocnienie współpracy osób i instytucji w zakresie wczesnej interwencji
 • Upowszechnienie programu rekomendowanego w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Termin szkolenia: 27 – 30 maja 2019 roku
Miejsce  szkolenia:  Warszawa
Szczegółowe informacje na temat ośrodka szkoleniowego zostaną przekazane uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym.
Wykładowca: Szkolenie będzie prowadzone przez koordynatora programu oraz certyfikowanego trenera: dialogu motywującego i programu FreD goes net.
Planowana liczba uczestników: 18 osób

Ważne informacje dotyczące kwalifikacji na szkolenie

Wymagania dotyczące kandydatów:

 • osoby, które mają możliwość i są zdecydowane realizować program
 • osoby zatrudnione w placówce tj. poradnia, punkt konsultacyjny, ośrodek profilaktyki lub będące w stałej współpracy z Organizacją Pozarządową realizując działania z zakresu profilaktyki narkomanii
 • osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji działań / programów profilaktyki narkomanii wśród młodzieży (w tym np. współprowadzenie programu FreD)
 • osoby posiadające umiejętności pracy grupowej z młodzieżą
 • osoby posiadające wykształcenie mające zastosowanie w profilaktyce narkomanii (preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, szkolenie w zakresie specjalisty lub instruktora psychoterapii uzależnień)

 Wymagania dotyczące placówki:

 • placówka dysponuje warunkami lokalowymi odpowiednimi do prowadzenia zajęć grupowych
 • placówka jest realizatorem programów z zakresu profilaktyki narkomanii, w szczególności działań adresowanych do młodzieży używającej narkotyków
 • placówka deklaruje, że będzie realizować program FreD
 • placówka prowadzi współpracę z lokalnymi instytucjami tj. szkoła, policja, sąd
 • w szczególności zapraszamy placówki z województw, w których brakuje czynnych realizatorów i program jest mało dostępny (http://programfred.pl/placowki)
 • niedopuszczalne jest realizowanie programu w szkołach i placówkach stacjonarnych, np: w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, internatach, bursach, ośrodkach terapeutycznych, szpitalach.

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

 • termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2019 roku
 • zgłoszenia osób powinny być dokonane przez placówkę, w której osoby są zatrudnione
 • w ramach jednej placówki mogą być zgłoszone maksymalnie dwie osoby (w przypadku dużej liczby zgłoszeń Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość przyjęcia tylko jednej osoby z danej placówki)
 • dokumenty zgłoszeniowe należy czytelnie wypełnić w całości, wydrukować, podstemplować podpisać, a następnie przesłać w formie skanu na adres: profilaktyka@kbpn.gov.pl – w temacie wiadomości proszę umieścić treść: „ Nazwisko Imię Zgłoszenie program FreD 05.2019 ”
 • każde poprawnie wypełnione zgłoszenie zostanie rozpatrzone
 • zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone (proszę o sprawdzenie jakości oraz kompletności przesyłanych dokumentów)

Przyjęcie na szkolenie:

 • o zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia powyższych wymagań
 • kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia
 • Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów z placówek, które sygnalizowały szczególną potrzebę przeszkolenia dodatkowych realizatorów
 • wszystkie osoby, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną do dnia 26 kwietnia 2019 roku poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na szkolenie
 • w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu osoba zakwalifikowania zobowiązana jest do poinformowania organizatora o rezygnacji w terminie do 6 maja 2019 roku.

Formularz zgłoszenia na szkolenie do pobrania
Do druku: 1. Formularz zgłoszenia, 2. Informacja i zgoda placówki 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
Do wiadomości: Klauzula informacyjna dot. Ochrony Prywatności

Koszty uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione bez opłat:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie (obiad, przerwa kawowa, kolacja)

Krajowe Biuro informuje, że nie pokrywa kosztów zakwaterowania uczestników szkolenia. Uczestnicy szkolenia będą mogli na własny koszt skorzystać z noclegów w ośrodku, w którym odbędzie się szkolenie w preferencyjnych cenach lub mogą na własny koszt skorzystać z innego ośrodka/hotelu.

Dane kontaktowe:

profilaktyka@kbpn.gov.pl
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
Tel.:  (22) 641 15 01 Fax.  (22)  641 15 65

Osoba odpowiedzialna za szkolenie:
Bartosz Kehl
Tel. 22 641 15 01 wew. 116
bartosz.kehl@kbpn.gov.pl